Szkoła Języków Obcych MAGNUS

Regulamin Szkoły Języków Obcych MAGNUS

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych Szkoły Języków Obcych MAGNUS.
 2. MAGNUS świadczy usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu kursów językowych odpłatnie, w grupach o liczebności określonej w ofercie cenowej, wg planu zajęć przedstawionego Słuchaczowi.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje Słuchaczy i MAGNUS od momentu rozpoczęcia kursu.

Zasady uczestnictwa w zajęciach językowych

Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Do zajęć językowych może przystąpić i uczestniczyć w nich każdy Słuchacz, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:
  1. wpłacił przynajmniej I ratę za zajęcia,
  2. nie zalega z regulowaniem należności wobec MAGNUS,
  3. stosuje się do zasad Regulaminu,
  4. bierze systematycznie aktywny udział w zajęciach.
 2. W wyjątkowych sytuacjach zasady uczestnictwa w zajęciach językowych mogą ulegać zmianie.
 3. O wszelkich zmianach decyduje MAGNUS.

Prawa i obowiązki Słuchaczy oraz MAGNUS

 1. MAGNUS zapewnia odpowiedni do rodzaju kursu program nauczania oraz kompetentnych nauczycieli posiadających odpowiednie wykształcenie oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć.
 2. Nowi Słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg kategorii wiekowych, a także stopnia opanowania języka.
 3. Każdy nowy Słuchacz przystępujący do zajęć na wyższym stopniu zaawansowania niż początkujący upraszany jest o napisanie nieodpłatnego testu gramatyczno-leksykalnego, na podstawie którego Lektorzy oceniają stopień opanowania języka i proponują uczestnictwo w odpowiedniej grupie językowej.
 4. Każdy Słuchacz jest zobowiązany do systematycznego pisania testów gramatyczno-leksykalnych na podstawie opracowanego podczas zajęć materiału. Testy te udostępnia MAGNUS swoim Słuchaczom, a na życzenie sporządza kopie i oddaje je Słuchaczom. Oceny z testów i innych form sprawdzania wiedzy przez Lektora oraz frekwencja są najważniejszym wyznacznikiem postępu Słuchacza i czynnikiem decydującym o ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym i otrzymaniu certyfikatu.
 5. Każdy Słuchacz ma możliwość wglądu do Internetowego Dziennika Zajęć, który spełnia rolę systematycznego Raportu Postępu Słuchacza.
 6. Rodzice / opiekunowie Słuchaczy w wieku niepełnoletnim mają prawo uzyskać telefoniczną informację od Lektora o postępach w nauczaniu swoich dzieci, także w trakcie trwania semestru.
 7. W przypadku częstszej niż dwa razy pod rząd nieobecności na zajęciach Słuchaczy w wieku niepełnoletnim MAGNUS zobowiązuje się do telefonicznego poinformowania o tym fakcie rodziców / opiekunów Słuchacza.
 8. Każdy Słuchacz MAGNUS ma prawo do wypełnienia pisemnej ankiety oceniającej sposób przygotowania i przeprowadzenia zajęć przez Lektora. W ankiecie tej przysługuje mu również prawo do współtworzenia zajęć językowych poprzez ciekawe pomysły, o ile znajdą one aprobatę Lektora.
 9. Słuchacze mają prawo - w szczególnych sytuacjach - do przełożenia terminu zajęć. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda Lektora, przynajmniej 51% poparcie Słuchaczy, a także wolny termin w harmonogramie MAGNUS.
 10. W szczególnych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane w trybie natychmiastowym. W takim przypadku pojawi się odpowiednia informacja na drzwiach do sali językowej, lub Słuchacze zostaną powiadomieni telefonicznie. W pozostałych przypadkach o odwołaniu zajęć decyduje i informuje Lektor przynajmniej na jeden dzień przed zaplanowanym terminem zajęć. W obu ww. przypadkach Lektor powinien podać nowy obowiązujący termin zajęć odpowiadający przynajmniej 51% Słuchaczy w danej grupie.
 11. Słuchaczowi przysługuje prawo do otrzymania zwrotu opłaty uiszczonej MAGNUS za zajęcia, które nie odbyły się z winy MAGNUS. W przypadku jednej nieobecności na dziesięć kolejnych zajęć Słuchaczowi przysługuje prawo do skorzystania z bezpłatnych konsultacji pod warunkiem, że nie zalega z opłatami.
 12. MAGNUS zobowiązuje się do wydawania materiałów z zajęć, na których nieobecny był Słuchacz, przy czym Słuchacz zobowiązuje się do nadrobienia tego materiału we własnym zakresie, przy pomocy Lektora podczas konsultacji.
 13. Maksymalna liczba Słuchaczy w jednej grupie to 8 osób. Liczba ta może być jednak powiększona, o ile zgodzi się na to 90% Słuchaczy.
 14. Minimalna frekwencja potrzebna do ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym i otrzymania certyfikatu to 60% obecności w ciągu roku. W przypadku, gdy Słuchacz zakłada nieregularne uczęszczanie na zajęcia (do 55% frekwencji) MAGNUS zaproponuje indywidualny tok nauczania.
 15. Uprasza się Słuchaczy o punktualne przychodzenie na zajęcia. MAGNUS nie odpowiada za opanowanie przez Słuchacza materiału, który był przedstawiany podczas nieobecności Słuchacza z powodu spóźnienia się na zajęcia. Dotyczy to nie pojedynczych, lecz notorycznych spóźnień na zajęcia.
 16. MAGNUS zobowiązuje się do rozpoczynania zajęć punktualnie. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia zajęć MAGNUS zobowiązuje się do odrobienia utraconych minut w przyszłości.
 17. MAGNUS zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych od szkoły.
 18. Używanie telefonów komórkowych w sali językowej podczas prowadzonych zajęć oraz przeszkadzanie w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone pod groźbą opuszczenia sali.

Opłaty kursowe i rabaty

Sposoby płatności

 1. Opłaty za kurs językowy należy wnieść bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć (nie wliczając lekcji pokazowej).
 2. Słuchacze korzystający z miesięcznego systemu płatności zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca.
 3. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat MAGNUS zastrzega sobie prawo do pobierania ustawowych odsetek.
 4. W wyjątkowych przypadkach, np. wcześniejsze zgłoszenie powodu problemu z płatnością, MAGNUS podaje najbliższy możliwy termin uiszczenia zaległości.

Rabaty

 1. MAGNUS udziela stałym i nowym Słuchaczom następujących rabatów:
  1. Rabat Stały Słuchacz 7% - od ceny podstawowej podanej w cenniku odlicza się 7% wartości kursu. Rabat ten jest udzielany osobom, które są Słuchaczami MAGNUS przynajmniej drugi rok i miały 85% frekwencję w poprzednim roku szkolnym.
  2. Rabat Rodzinny 6% - od ceny podstawowej podanej w cenniku odlicza się 6% wartości kursu. Rabat ten jest udzielany w przypadku przynajmniej dwóch Słuchaczy z jednej rodziny uczących się równocześnie w szkole (pokrewieństwo I stopnia).
  3. Rabat Nowy Słuchacz 5% - od ceny podstawowej podanej w cenniku odlicza się 5% wartości kursu. Rabat ten jest udzielany Nowemu Słuchaczowi w momencie w którym osoba polecona przez niego zapisze się na kurs w Szkole Języków Obcych MAGNUS. Rabat dotyczy zajęć odbywających się w ramach jednego i tego samego semestru.
 2. MAGNUS może wprowadzać okresowe, nowe rabaty. Zastrzega sobie również prawo do zmian w systemie udzielania rabatów, jednakże tylko przed rozpoczynającym się semestrem.
 3. MAGNUS nie sumuje wartości rabatów.
 4. MAGNUS nie udziela rabatów w odniesieniu do minionego okresu płatności.

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

 1. Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie wyłącznie w przerwie semestralnej letniej (lipiec- sierpień), bądź zimowej (luty), jednakże musi on wcześniej uregulować wszystkie należności wobec MAGNUS. Słuchacz nie ma prawa do rezygnacji z kursu w czasie trwania semestru, chyba że MAGNUS w sposób rażący naruszy zasady niniejszego Regulaminu.
 2. Na życzenie Słuchacza MAGNUS wystawia świadectwa uczestnictwa w zajęciach po zakończonym semestrze, a w przypadku kontynuacji nauki po zakończeniu Semestru Letniego.
 3. Słuchacz MAGNUS może zostać wykluczony z uczestnictwa w kursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Czasowa nieobecność Słuchacza na zajęciach nie jest przyjmowana przez MAGNUS jako rezygnacja i nie zwalnia Słuchacza z płatności.

Kursy Tłumaczenia Cennik Poziomy Metody Szkoła Kontakt
© 2007-2020 Magnus - Szkoła Języków Obcych